Bổi Bông Rừng

Giá bán: 12.000.000

Bổi bông rừng. Bông mặt, đầu, mí lửa, cánh trắng mỗi bên 2 sợi. 5 tháng lồng.

Bao bông trọn đời, có 2 bên cánh trắng. Bao trống. Không  tật lỗi. Mặt giữ chim.Sản phẩm liên quan