Bông Bạch Non - 12 ngày tuổi

Giá bán: 39.000.000

Sản phẩm gen rừng của Trại Chim Chào Mào Sài Gòn

Sản phẩm non 12 ngày tuổi(50 rừng/50 Thái).
Bố Bông lột rừng, siêu Lân + Mẹ Bạch Thái siêu Tê. Lứa 2/2021.


AE thiện chí thì ☎️ 0983. 19. 20. 21