Chim Thi

Giá bán: 8.000.000

(CHIM ĐÃ BÁN) Chim Thi có thành tích.

Chim Thi đấu trường, 3 mùa. Mào Lân. Lông mới. Không tật lỗi.


Liêm hệ: 0983. 19. 20. 21